Tezler

Lisansüstü Programımız Kapsamında Devam Eden Yüksek Lisans Tezleri

Tez Danışmanı

Yazar

Tez Adı

Tez türü

Doç. Dr. Banu KARAŞAH

Gülşah İLHAN

 

Artvin İlinde Halkın İnanç Turizmine Bakışı Ve Değerlendirilmesi

Yüksek Lisans

Ömer DİŞLİ

Yayalaştırılmış Sokakların Kent Peyzajına Katkısı (Trabzon Örneği)

Yüksek Lisans

Nergis POYRAZ GÜRKAN   Yüksek Lisans

Özge KARAGÜLLE

 

Yüksek Lisans

 

  Ahsen YILDIZ   Yüksek Lisans
Doç. Dr. Hilal SURAT Merve ÇELİK Artvin Kentinde Bulunan Korunan Alanların Rekreasyonel Kullanımı Ve Yerel Halkın Yaklaşımı Üzerine Bir Araştırma Yüksek Lisans
  Mert YILMAZ Peyzaj Mimarlığında Sürdürülebilirliği Hedefleyen Tasarımlarda Yeşil Bina Sertifikasyon Sistemlerinin İrdelenmesi Yüksek Lisans
  Fatma Belgin DURGUN

Açık Yeşil Alanların Doğal Afetlere Hazırlık Durumlarının ve Yeterliliklerinin irdelenmesi; Büyükçekmece (istanbul) Örneği

Yüksek Lisans
  Tuğba SEYMEN  Ekolojik Kent Koridorları Yüksek Lisans

 

Lisansüstü Programımız Kapsamında Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezleri

Danışmanı

Yazar

Yıl

Tez Adı

Tez türü

Prof. Dr. Hilal TURGUT

ZEYNEP KARABUDAK ERTEM

2019

Kültürel peyzaj planlaması kapsamında tarihi çevrelere yönelik kentsel tasarım önerileri: Tarihi İspir kalesi ve İspir evleri örneği
In the scope of cultural landscape planning urban design proposals for historical environments: Historical İspir castle and İspir houses model

Yüksek Lisans

BELGİN YILMAM

2019

Yusufeli barajı antropojenik etkilerinin peyzaj planlama açısından değerlendirilmesi
Evaluation of the anthropogenic impacts of Yusufeli dam in terms of landscape planning

Yüksek Lisans

GİZEM DUMAN

2019

Akarsu peyzajının kent kimliğine katkısı Artvin Çoruh nehri örneği
Contribution of river landscape to urban identity the case, Artvin Çoruh river

Yüksek Lisans

Doç. Dr. Banu KARAŞAH

SELVİ ÇERİBAŞI

2020

Gençlerin mekân tercihlerinin belirlenmesiİstanbul / Kadıköy - Moda sahili örneği

Determination of the preferences of young peoplethe case of Kadıköy – Moda coast, İstanbul

Yüksek Lisans

Doç. Dr. Hilal SURAT

CANAN DİNÇ

2020

Van ili Gevaş ilçesinin kırsal turizm potansiyelinin değerlendirilmesi
Evaluation of rural tourism potential of Gevaş district of Van province

Yüksek Lisans

  Nazime EKİNCİ 2022 Kentsel Donatı Elemanlarının Kent Kimliğine Katkısı: 'Rize Örneği' Yüksek Lisans
         
Doç.Dr. Derya SARI
ZEHRA ÖZTÜRK 2022 Maçka (Trabzon) İlçesinde Yetişen Bazı Bitkilerin Etnobotanik Özellikleri ve Peyzaj Değerleri Yüksek Lisans
  Yeşim KOYUNCU 2022 Kentsel Alanlarda Kullanılan Odunsu Bitki Taksonlarının Ekosistem Hizmetleri Bağlamında İncelenmesi; Rize Kenti Örneği Yüksek Lisans
  Anwar ALISMAIL 2022 Tema parklarının mekansal peyzaj özellikleri bakımından değerlendirilmesi; İstanbul örneği Yüksek Lisans
  Ömer AKAY 2022 Yeşil Altyapı Sistemleri Ve Unsurlarının Peyzaj Tasarım Ölçeğinde İrdelenmesi; Düşler Vadisi Riva Projesi  (İstanbul) Örneği Yüksek Lisans