Tezler

Lisansüstü Programımız Kapsamında Devam Eden Yüksek Lisans Tezleri

Tez Danışmanı

Yazar

Tez Adı

Tez türü

Doç. Dr. Banu KARAŞAH

Gülşah İLHAN

 

Artvin İlinde Halkın İnanç Turizmine Bakışı Ve Değerlendirilmesi

Yüksek Lisans

Ömer DİŞLİ

Yayalaştırılmış Sokakların Kent Peyzajına Katkısı (Trabzon Örneği)

Yüksek Lisans

Seden AŞIK

Rekreasyonel Alanların Peyzaj Değerlerinin Ortaya Konulması ve Bu Alanların Sunduğu Kültrel Ekosistem Hizmetlerinin Belirlenmesi" Artvin örneği"

Yüksek Lisans

Doç. Dr. Hilal SURAT

Nazime EKİNCİ

Kentsel Donatı Elemanlarının Kent Kimliğine Katkısı: 'Rize Örneği'

 

Yüksek Lisans

Merve ÇELİK

Artvin Kentinde Bulunan Korunan Alanların Rekreasyonel Kullanımı Ve Yerel Halkın Yaklaşımı Üzerine Bir Araştırma

Yüksek Lisans

Belemir GÜRDAL

Borçka Karagöl Tabiat Parkında Sürdürülebilir Turizm İçin Ziyaretçi Yönetimi

Yüksek Lisans

Doç.Dr. Derya SARI

ZEHRA ÖZTÜRK

 

Tıbbi Aromatik Özellikli Bazı Bitki Türlerinin Peyzaj Değerleri: Maçka (Trabzon) Örneği

Yüksek Lisans

Yeşim KOYUNCU

 

Kentsel Alanlarda Kullanılan Odunsu Bitki Türlerinin Sağladığı Ekosistem Hizmetleri Bağlamında İncelenmesi

Yüksek Lisans

Anwar ALISMAIL

 

Suriye’den Türkiye’ye Yapılan Göçler ve Peyzaja Etkileri

Yüksek Lisans

 

Ömer AKAY

Yeşil Altyapı Sistemleri Ve Unsurlarının Peyzaj Tasarım Ölçeğinde İrdelenmesi; Düşler Vadisi Riva Projesi Örneği

Yüksek Lisans

 

Lisansüstü Programımız Kapsamında Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezleri

Danışmanı

Yazar

Yıl

Tez Adı

Tez türü

Prof. Dr. Hilal TURGUT

ZEYNEP KARABUDAK ERTEM

2019

Kültürel peyzaj planlaması kapsamında tarihi çevrelere yönelik kentsel tasarım önerileri: Tarihi İspir kalesi ve İspir evleri örneği
In the scope of cultural landscape planning urban design proposals for historical environments: Historical İspir castle and İspir houses model

Yüksek Lisans

BELGİN YILMAM

2019

Yusufeli barajı antropojenik etkilerinin peyzaj planlama açısından değerlendirilmesi
Evaluation of the anthropogenic impacts of Yusufeli dam in terms of landscape planning

Yüksek Lisans

GİZEM DUMAN

2019

Akarsu peyzajının kent kimliğine katkısı Artvin Çoruh nehri örneği
Contribution of river landscape to urban identity the case, Artvin Çoruh river

Yüksek Lisans

Doç. Dr. Banu KARAŞAH

SELVİ ÇERİBAŞI

2020

Gençlerin mekân tercihlerinin belirlenmesiİstanbul / Kadıköy - Moda sahili örneği

Determination of the preferences of young peoplethe case of Kadıköy – Moda coast, İstanbul

Yüksek Lisans

Doç. Dr. Hilal SURAT

CANAN DİNÇ

2020

Van ili Gevaş ilçesinin kırsal turizm potansiyelinin değerlendirilmesi
Evaluation of rural tourism potential of Gevaş district of Van province

Yüksek Lisans